biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

UCHWAŁA Nr V /27/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju
z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1
i art. 37 ust. 2 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1
1/ Wyraża się zgodę na sprzedaż 1/2 udziału w działce Nr 3329 o pow. 0.16 ha położonej w Iwoniczu stanowiącej współwłasność Gminy Iwonicz-Zdrój i osoby fizycznej, dla której urządzona jest Księga Wieczysta Nr KS1K/00107881/2.
2/ Wyraża się zgodę na sprzedaż 1/3 udziału w działce Nr 3328 o pow. 0.15 ha położonej w Iwoniczu stanowiącej współwłasność Gminy Iwonicz-Zdrój i osób fizycznych, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00107880/5.

§ 2
Zakres sprzedaży określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Sprzedaż udziału w działkach, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.