Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyWyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych

Wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 2/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz- Zdrój
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Działając w oparciu o § 2 ust.2 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67) – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza co następuję:

§ 1

Obowiązki koordynatora czynności kancelaryjnych powierzam Tomaszowi Klimkiewiczowi , jako osobie prowadzącej archiwum zakładowe.

§ 2

Do zadań koordynatora czynności kancelaryjnych będzie należał bieżący nadzór nad prawidłowością czynności kancelaryjnej, a w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego załatwiania spraw i prowadzenia akt sprawy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.