Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 21 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn.zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r.
(Nr XLIII/391/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 123, poz.2401), § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„ d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.