biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV /22/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1 543 475,31 zł
w tym :

dochody majątkowe – o kwotę 1 543 475,31 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – o kwotę 1 543 475,31 zł

Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz źródła określa tabela Nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

2.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 260 178 zł
w tym :

wydatki majątkowe – o kwotę 260 178 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 260 178 zł

3.Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1 803 653,31 zł
w tym :

wydatki majątkowe – o kwotę 1 803 653,31 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 1 803 653,31 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – o kwotę1 803 653,31 zł

Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 po zmianach określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki