biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr V /30 / 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 250 730 zł
w tym :

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 250 730 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 250 730 zł
w tym: wydatki majątkowe – o kwotę 250 730 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 250 730 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 250 730 zł
w tym :

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 250 730 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 250 730 zł
w tym: wydatki majątkowe – o kwotę 250 730 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 250 730 zł

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszej uchwały. Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 po zmianach określa tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki