biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr III/10

Z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010r. r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady III sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Panów Burmistrzów pracowników Urzędu, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych oraz mieszkańców Gminy.

Następnie przestawił porządek obrad III sesji:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Nr 1 i Nr II z dnia 1 grudnia 2010r.
4.Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)Uchwalenia budżetu Gminy na 2011 r.
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami
i ich głosowanie,
e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
2)wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2011r.
3)zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
4)porozumienia pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, Gminą Miejsce Piastowe oraz Gminą Dukla.
5)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu i udzielenia bonifikaty,
6)wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
7)wyznaczenia przedstawiciela do składu osobowego Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu- Zdroju,
8)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

5.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6.Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
1)w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
2)w sprawie nadania statutu ZGK,
Projekty zostały wprowadzone w głosowaniu, głosujących 15, za 15. Całość porządku obrad została przyjęta w głosowaniu głosujących 15, za 15.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o uchwałach podjętych na ostatnich sesjach oraz informację o wydanych zarządzeniach. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Pan Krukar pytał o skład komisji ds. odbioru kanalizacji na odcinku przy ul. Piwarskiego w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi ww sprawie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Nr I i Nr II z dnia 1 grudnia 2010r. Protokół Nr I został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15. Uwag nie zgłoszono. Do protokołu Nr II Pan Stanisław Krukar prosił, aby do jego wypowiedzi dopisać ”określenie jego negatywnego zdania nt I i II sesji. Po czym protokół został przyjęty jednogłośnie 15 za.
Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)Uchwalenia budżetu Gminy na 2011 r.
Pan Janusz Turek odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały budżetowej. Przewodniczący stałych Komisji Rady odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał ostateczną pozytywną opinię do projektu budżetu na 2011r. W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej, udział wzięli Pan Krukar Stanisław pytał o remont drogi „Turkówka” i o zaplanowane środki na remont dróg w Iwoniczu-Zdroju. Pan Józef Turek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pytał o środki zaplanowane na kanalizację w Lubatowej. Odpowiedzi na pytania udzielili Pan Burmistrz i Pan Skarbnik. Po dyskusji uchwałę budżetową uchwalono jednogłośnie 15 za.

2) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2014. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie Panowie Przewodniczący stałych komisji Rady przedstawili pozytywne opinie do projektu oraz Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał ostateczną pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie autopoprawki przekazanej na dzisiejszej sesji. Wyjaśnień udzielił Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy oraz odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji uchwałę uchwalono jednogłośnie wraz wprowadzonymi autopoprawkami. 15 za.

3) zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawki do projektu uchwały. Ww sprawie głos zabrał Pan Stanisław Krukar pytał ilu nauczycieli w przyszłym roku deklaruje odejście na emeryturę. Odpowiedzi udzielił Pan Skarbnik Gminy poinformował, że zmiana uchwały dot. roku 2010 i nauczycieli, którzy w br odeszli na emeryturę, natomiast ilu nauczycieli odejdzie na emeryturę w przyszłym roku nie ma takiej informacji. Po dyskusji uchwałę uchwalono jednogłośnie 15 za.

4) porozumienia pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, Gminą Miejsce Piastowe oraz Gminą Dukla. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Głos ww sprawie zabrali radni Pani Anna Wołtosz i Pan Kazimierz Kuziemka pytał, czy porozumienie nie powinno dotyczyć również Krosna. Natomiast Radny powiatu Pan Józef Turek pytał o przyłączenie budynków z Lubatowej i czy nie będzie potrzeby przebudowy przepompowni ścieków w Miejscu Piastowym w związku z większym zrzutem ścieków. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania radnych ww sprawie, tj podpisania porozumienia z ww Gminami o przyłączenie wybudowanych sieci na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój i o wpuszczenie ścieków komunalnych z tych sieci do sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe oraz określenia kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej. Po dyskusji uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 14, 1 wstrzymał się od głosu.

5) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu i udzielenia bonifikaty, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z 1/45 częścią prawa własności gruntu w budynku wielorodzinnym przy
ul. Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój i udzielenia bonifikaty w wysokości 75%.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Głos zabrał radny Stanisław Krukar oraz Z-ca Burmistrza Pan Wiesław Polek. Po dyskusji uchwałę uchwalono jednogłośnie 15 za.

6) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej Nr 2185 o pow. 0.32 ha położonej w Iwoniczu stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której urządzona jest Księga Wieczysta Nr 64385/1.
Głos zabrał radny Pan Krukar w sprawie nabywcy działki. Z-ca Burmistrza Pan Wiesław Polek udzielił odpowiedzi w sprawie sprzedaży działki w drodze przetargu. Po udzielonych wyjaśnieniach, uchwałę uchwalono jednogłośnie 15 za.

7)wyznaczenia przedstawiciela do składu osobowego Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu- Zdroju, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela Rady do składu osobowego Rady Społecznej KRUS. Zgłoszono dwóch kandydatów :
Pan Krukar zgłosił Pana Rajmunda Boczara, a Pan Dmytrak Przewodniczący Rady zgłosił Pana Stanisława Zająca zgłoszeni przedstawiciele Rady wyrazili zgodę na pracę ww Radzie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyznaczenie kandydatur ; Pan Rajmund Boczar otrzymał 3 głosy za, przeciw 0, wstrzy. się 12, Pan Stanisław Zając otrzymał głosów 11 za, przeciw 0, wstrzy. się 4. Funkcjonowanie Rady Społecznej KRUS wyjaśnił Pan A. Kuliga. W wyniku głosowania wyznaczono Pana Stanisława Zająca na przedstawiciela Rady Miejskiej do składu osobowego Rady Społecznej KRUS. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 12, wstrzy. się 3.

8)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar Stanisław zgłosił wniosek, aby wynagrodzenie Burmistrza utrzymać na dotychczasowym poziomie. Głosami 3 za,10 przeciw, 2 wtrzy. się od głosu wniosek radnego Pana Krukara odrzucono. Dla informacji rady na prośbę Radnego K. Szajny Przewodniczący Rady podał wysokość wynagrodzenia wójtów i burmistrzów
z sąsiednich gmin. Po czym głosami 12 za, 3 przeciw, uchwalono wynagrodzenie Burmistrza w wysokości 10 666 zł brutto.

9)w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r. Przewodniczący Komisji Oświaty Kazimierz Szajna przedstawił opinię pozytywną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 za.

10)w sprawie nadania statutu ZGK, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodnicząca Komisji Statutowej odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz Gminy poinformował o zakresie katalogu wykonywanych zadań przez ZGK. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 za.

W przerwie obrad odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które przybyli zaproszeni goście, ks. A. Chmura i ks. Parafii Iwonicz.

Bieżące sprawy Gminy interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju Pan Nycz pytał o możliwość przesunięcia granic administracyjnych miasta do granic, o które powiększyła się parafia Iwonicz-Zdrój. Pani Radna Dorota Świstak prosiła o informację kiedy będzie funkcjonował wyciąg narciarski na Górze Winiarskiej. Pan Krukar Stanisław pytał o termin zamontowania dwóch lamp na ul. Ogrodowej, czy do końca roku zdążymy z realizacją tego zadania. Pan Krzysztof Józefowicz proponował wykonać plan oświetlenia ulicznego w Gminie. Pan Kuziemka Kazimierz proponował, aby do planu oświetlenia ulic wprowadzić modernizację przystanków.
Pan Szajna prosił o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie mostu murowanego, pytał o termin wykonania remontu, zgłosił duże uszkodzenia mostu spowodowane przez duże natężenie ruchu z dużym tonażem pow. 15 ton, prosił radnego powiatu Pana Józefa Turka o dopilnowanie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na remont tego mostu oraz prosił o pisemne wystąpienie w sprawie zmniejszenia tonażu dopuszczalnego do przejazdu przez most. Pan Boczar Rajmund prosił o ustawienie w Iwoniczu – Zdroju dodatkowych pojemników na segregowane odpady komunalne (m.in. na makulaturę, szkło, zużyte baterie) o udrożnienie kratek drogowych, o położenie asfaltu na drodze za Krakowiakiem, oraz pytał o zatwierdzenie budowy parku linowego w Iwoniczu-Zdroju, prosił o odpowiedź na piśmie. Pan Kazimierz Jurczak potwierdził uszkodzenia mostu spowodowane przepływającą wodą, oraz zabrał głos w sprawie wykonania oświetlenia na kilku odcinkach ulic w Iwoniczu oraz stwierdził, że zasadnym by było odnowienie istniejących przystanków PKS. Pan Jan Zając pytał o termin dokończenia remontu dróg w Lubatowej oraz o budowę kanalizacji. Pan Krukar pytał o prace wykonywane na ul. Piwarskiego, czy są zakończone. Pan Drozd zgłosił konieczność wykonania ogrodzenia stadionu od strony sklepu centrum oraz udrożnienia rowów i studzienek na drodze powiatowej w Lubatówce. Pan Turek Radny Powiatu zabrał głos w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2011r. na budowę chodnika w Lubatówce, oraz prosił o poparcie wykonania projektu budowy chodnika w Lubatowej, oraz wykonania oświetlenia na usuwisku w Lubatowej. W sprawie budowy kanalizacji w Lubatowej poinformował, że na wiosnę planuje się wykonać kanalizację do 200 budynków, oraz należałoby przygotować teren pod budowę dwóch przepompowni.
Pan Andrzej Kuliga prosił o interwencję w sprawie lepszego utrzymania dróg powiatowych w Iwoniczu (Krzyżówka Iwonicz, murowany most, wyjazd na pocztę). Pan Stanisław Zając pytał co dalej z remontem domu ludowego w Lubatowej w związku z odrzuconym wnioskiem o dofinansowanie modernizacji oraz zgłosił konieczność remontu szkoły w tym wymiany kotłów co. w szkole w Lubatowej oraz modernizacji murawy na stadionie. Pan Burmistrz i Pan Z-ca Burmistrza udzielili szczegółowych odpowiedzi ww sprawach zgłoszonych przez mieszkańca Iwonicza-Zdroju i Radnych tj. poinformowali w zakresie : analizy kosztów zmiany granic administracyjnych miasta, kompleksowego ujęcia w gminnym programie: oświetlenia, chodników, nawierzchni dróg, przystanków) odnośnie oświetlenia na ul. Ogrodowej projekt oświetlenia jest wykonany i będzie zrealizowany, odnośnie mostu w Iwoniczu – zagwarantowane są środki na remont mostu 1.200 000zł, projekt, oraz wytyczne konserwatorskie w sprawie przeprowadzenia remontu tego mostu. Prace na ul. Piwarskiego
nie są jeszcze zakończone. Odnośnie spraw Lubatowej – złożono zamówienie na nowe człony do pieca co, wniosek na modernizację szkół ma być rozpatrywany w drugim terminie- w październiku.
Przewodniczący Rady przekazał Radnym informację w sprawie składanych oświadczeń majątkowych i odpowiedzialności nie tylko dyscyplinarnej ale i karnej za składanie fałszywych zeznań. Na następnej sesji przekaże Radnym komentarz do ustawy ww zakresie. Poinformował również o szkoleniach organizowanych dla radnych, prosił o zgłoszenia terminu przeprowadzenia szkolenia w Iwoniczu- Zdroju. Ponadto zwrócił uwagę na działalność ZGK w zakresie dokonywanych odczytów zużycia wody, podkreślił że należy zmienić działalność Zakładu w tym zakresie.

Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak