Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.

Protokół Nr IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.

Protokół Nr IV/2011
Z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2011. r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00. Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd otworzył obrady IV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Panów Burmistrzów pracowników Urzędu, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy. Następnie przestawił porządek obrad IV sesji:
1.Otwarcie
2.Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2)zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
3.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4.Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,: Pan Krukar pytał czym się różni ten projekt od wcześniejszej uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił zmianę projektu uchwały tj wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Projekt został wprowadzony w głosowaniu, głosujących 11, za 11. Całość porządku obrad została przyjęta w głosowaniu głosujących 11, za 11.
Ad. 2
Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,
Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd odczytał projekt uchwały ww sprawie. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gdzie zapis „zajętych” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” zmieniono na „ „związanych” z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – wprowadza się tą zmianę do uchwały. Ponadto zmiana tych przepisów spowoduje, że do gminy od Sanatoriów wpłynie mniejszy podatek, ponieważ większość powierzchni w sanatoriach zostanie opodatkowana niższą stawką. Po weryfikacji powierzchni stracimy ok. 400 tys. zł. Pan Krukar wnosił o nie podejmowanie tej uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił, że zmiana przepisów obowiązuje od 1 stycznia br. i musi być wprowadzona do prawa miejscowego. Po udzielonych wyjaśnieniach Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 11, za 11.

2)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwonicz-Zdrój,
Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd odczytał projekt uchwały.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w związku z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój, wprowadza się to zadanie do WPF, które polegać będzie na budowie sieci internetowej w gminie i zakupie 200 komputerów. W związku z tym zwiększa się dochody budżetowe w 2011r o kwotę planowanego dofinansowania tego zadania w wysokości 1 543 475,31 zł, natomiast środki własne na to zadanie w wysokości 260 178 zł w 2011r proponuje się przenieść z zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej Nr 1 Turkówka w miejscowości Lubatowa. Ponadto Burmistrz poinformował, że zasady rozdysponowania 100 komputerów opracuje GOPS. Ww dyskusji udział wzięli Radni Pan Drozd i Pan Zając Jan, Pan Krukar, Pan Szajna i Pani Dyr. GOPS. Pan Skarbnik wyjaśnił zagadnienia finansowania zadań po zmianie ustawy o finansach publicznych. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia radnemu Zającowi w sprawie modernizacji drogi Turkówka, która nie została zakwalifikowana ale jest szansa na dofinansowanie z programu od wojewody po oszczędnościach po przetargowych. Po czym Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, głosujących 11, za 11.

3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r. Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie, głosujących 11, za 11.

3.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W bieżących sprawach Gminy poruszono następujące sprawy:
Wiceprzewodniczący Rady odczytał pisma skierowane do wiadomości Rady w sprawie remontu drogi w Lubatowej od Pana Szczurka, pismo w sprawie drogi przy ul Zadwór w Iwoniczu od Pani Litwin, oraz rezygnację Pana Kazimierza Szajny z redaktora naczelnego Echa Iwonicza-Zdroju.
Pan Stanisław Krukar prosił o dokonanie przeglądu dróg w Iwoniczu- Zdroju, i protokolarne spisanie dróg do remontu.
Pan Kazimierz Szajna pytał o usługi stomatologiczne w Iwoniczu z uwagi na brak podpisanych umów z NFZ przez stomatologów, zgłosił konieczność wykonania oświetlenia niektórych odcinków dróg w Iwoniczu (np. ul. Kmiecie), pytał o termin asfaltowania dróg wysypanych tłuczniem, ponownie prosił o skierowanie pisma o zmniejszenie ładowności do 10 t na moście w Iwoniczu. Natomiast w sprawie redaktora naczelnego pisma gminnego poinformował, że tę funkcję pełnił społecznie przez 4 lata, podziękował wszystkim za współpracę. Podziękowania Panu Szajnie za wykonywaną pracę Redaktora naczelnego złożył Pan Burmistrz, oraz Pani Anna Wołtosz złożyła podziękowała w imieniu Rady Miejskiej.
Pan Rajmund Boczar prosił o odpowiedź na dwa pisma złożone do Pana Burmistrza oraz pytał o koszty organizowanego koncertu w Sali kina i ile zebrano pieniędzy na cel WOŚP oraz prosił o zamieszczenie na stronie internetowej nowego składu Rady.
Pan Drozd prosił, aby uporządkować tablice ogłoszeń na terenie miasta – ściągnąć nieaktualne ogłoszenia.
Pan Burmistrz poinformował, że w terminie do kwietnia rozstrzygnie się sprawa powołania nowego naczelnego redaktora gminnej gazetki. W sprawie dokonania przeglądu dróg gminnych przewidzianych do remontu, – przegląd dróg zostanie zrobiony na wiosnę. Odnośnie usług stomatologicznych poinformował, że do połowy lutego stomatolodzy prowadzą negocjacje w NFZ. Dyrektor GOK poinformował, o kosztach koncertu w Sali Kina, które wyniosły 2000 zł, natomiast na cele WOŚP zebrano i przekazano kwotę 700 zł.
Pan Kuliga zgłosił konieczność wykonania remontu drogi do przedszkola w Iwoniczu.
Pan Z-ca Burmistrza poinformował w sprawie remontów dróg zgłoszonych przez mieszkańców oraz w sprawie remontu dróg w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju, na które sukcesywnie będą ogłaszane przetargi na ich wykonywane. Pan Drozd Wiceprzewodniczący Rady proponował Burmistrzowi powrócić do organizowanych spotkań z sołtysami i z Przewodniczącym Zarządu Miasta.
4.Zamknięcie sesji o godz. 14.20

Na tym posiedzenie sesji zakończono.
Prot. DB Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Drozd