Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr V/2011 z dnia 18 lutego 2011r.

Protokół Nr V/2011 z dnia 18 lutego 2011r.

Protokół Nr V/11
Z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 18 lutego 2011r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady V sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Panów Burmistrzów pracowników Urzędu, przestawił porządek obrad V sesji:
1.Otwarcie
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
2)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
3)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
4)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
5)wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
6)określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
7)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
8)zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4.Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłaszano, porządek został przyjęty jednogłośnie 11 za.

Po czym Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki położonej w Lubatowej, o pow. 0. 00 05 ha, pod drogę dojazdową. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
2)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Iwoniczu o pow. 62 m2 i o pow. 122 m2 pod drogę dojazdową. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
3)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały ww. sprawie, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Lubatowej pod drogę dojazdową.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
4)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Iwoniczu pod drogę dojazdową. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
5)wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w działkach, położonych w Iwoniczu stanowiących współwłasność Gminy Iwonicz-Zdrój i osób fizycznych. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
6)określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, Komisja Budżetu i Finansów
oraz Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
7)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar prosił o wyjaśnienie odnośnie wysokości założonych środków na wynagrodzenia na str. 1 pkt 2. WPF Gminy Iwonicz-Zdrój. Pan Skarbnik udzielił w tej kwestii szczegółowego wyjaśnienia.
Następnie Pan Krukar pytał, czy w 2011r będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy. Pan Skarbnik poinformował, że nie było założenia by w planie finansowym zabezpieczyć środki na podwyżki dla pracowników Urzędu.
Pan Burmistrz poinformował, że nie będzie podwyżki wynagrodzeń br. dla pracowników Urzędu.
Pan Krukar stwierdził, że Burmistrz podwyżkę otrzymał.
Przewodniczący Rady – poinformował że Burmistrzowi ustalono wynagrodzenie od m-ca grudnia po wyborach na bieżącą kadencję, bo zgodnie z prawem nie miałby ustalonego wynagrodzenia.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku głosowania, głosujących 14, za 13, wstrz. się 1 uchwała została podjęta.
8)zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została jednogłośnie podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

3.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących omówiono sprawy :
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź ministra finansów w sprawie niższych opłat lokalnych po zmianie przepisów dot. objęcia niższą stawką powierzchni związanych na działalność lecznictwa uzdrowiskowego w gminach uzdrowiskowych. Pan Burmistrz przekazał informację dotyczącą trudnej sytuacji gospodarczej PKS Krosno, oraz nieodpłatnego przejęcia akcji PKS Krosno przez Powiat Krośnieński. Powiat ma opracować program naprawczy transportu lokalnego na terenie powiatu. Następnie Burmistrz wprowadził do dyskusji temat nieodpłatnego przejęcia akcji Uzdrowiska SA Iwonicz-Zdrój przez Gminę Iwonicz-Zdrój za zgodą ministra Skarbu, przede wszystkim w celu zachowania funkcji uzdrowiska. W dyskusji na powyższy temat udział wzięli Pan Szajna, Pan Krukar, Pan Dmytrak, Pan Drozd. Pan Burmistrz ponadto udzielił odpowiedzi na pytania radnych w zakresie prywatyzacji uzdrowiska. II etapu po komercjalizacji.
Kolejna sprawa, jaką Pan Burmistrz przedstawił to określenie wysokości taryfy za ścieki. Temat ten negocjowany jest z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie –sprawa dotyczy wzrostu ceny (do 6,80 zł/m3). Na tym posiedzenie sesji zakończono.
Zamknięcie sesji o godz. 15.00.
Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak