Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa do Rad Sołeckich i do Zarządu Miasta

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa do Rad Sołeckich i do Zarządu Miasta

Zarządzenie Nr 21/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa do Rad Sołeckich i do Zarządu Miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) § 37 ust. 7 Statutów Sołectw w Lubatówce
i w Iwoniczu przyjętych uchwałami Nr Nr VII/52/07, VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r., oraz § 34 ust. 11 Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalonego uchwałą Nr VII/51/07 z dnia 20 czerwca 2007r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W związku ze zgłoszeniem mniejszej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej
w Lubatówce, z brakiem zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Rady Sołeckiej
w Iwoniczu oraz ze zgłoszeniem mniejszej liczby kandydatów do Zarządu Miasta
w Iwoniczu-Zdroju, przedłużam termin zgłaszania ww kandydatów o kolejne trzy dni tj. od 23 marca 2011r. do 25 marca 2011r.

§ 2

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Iwoniczu-Zdroju od dnia 23 marca 2011r. do 25 marca 2011r.
w godz. pracy Urzędu Gminy od 7.00 – 17.00.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie poszczególnych miejscowości, o których mowa w § 1.