biuletynOgłoszenia różneObwieszczenie o wyborze Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

Obwieszczenie o wyborze Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 34 ust. 12 statutu Miasta Iwonicz- Zdrój, przyjętego Uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.

I N F O R M U J Ę
MIESZKAŃCÓW Iwonicza-Zdroju ,
że PROTOKOŁEM z dnia 28 marca 2011r. potwierdziłem,
co następuje:

W mieście Iwonicz-Zdrój, zgłoszonych i zarejestrowanych zostało 6 kandydatów do Zarządu Miasta w związku z rezygnacją 1 kandydata wymagana liczba kandydatów zgodnie ze statutem wynosi 5 kandydatów i zgodnie z § 34 ust. 12 Statutu, wyborów się nie przeprowadza, a uznaje się osoby zgłoszone za wybrane do Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój,
1. Pan Rajmund Boczar
2. Pan Kazimierz Deręg
3. Pan Andrzej Kielar
4. Pan Wincenty Kinel
5. Pan Jerzy Nycz

Burmistrz Gminy
Paweł Pernal