Strona głównabiuletynOgłoszenia różneZarejestrowani kandydaci do Rady Sołeckiej Iwonicz

Zarejestrowani kandydaci do Rady Sołeckiej Iwonicz

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 6 statutu Sołectwa Iwonicz przyjętego Uchwałą Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.

I N F O R M U J Ę
MIESZKAŃCÓW I W O N I C Z A

o zarejestrowanych
kandydatach do Rady Sołeckiej Iwonicz
w wyborach zarządzonych
na dzień 3 kwietnia 2011r.

1. Pan Adamiak Marek
2. Pan Kielar Jarosław
3. Pan Kielar Mariusz
4. Pan Kinel Marian
5. Pan Kucharski Zbigniew
6. Pan Skotnicki Bogdan
7. Pan Staroń Jerzy
8. Pan Rygiel Leszek

Burmistrz Gminy
Paweł Pernal