Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa przęsła linii napowietrznej SN-15 KV oraz budowa słupów linii napowietrznej SN-15KV

Budowa przęsła linii napowietrznej SN-15 KV oraz budowa słupów linii napowietrznej SN-15KV

 Iwonicz-Zdrój 2011.03.15

ZRG 7331-4/10

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 15 marca 2011 roku została wydana decyzja znak: ZRG 7331-4/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:
„ Budowie przęsła linii napowietrznej SN-15 KV oraz budowie słupów linii napowietrznej SN-15KV w torze istniejącej linii napowietrznej SN- 30KV i SN – 15 KV na działce Nr 592 będącej własnością osób fizycznych miejscowości Iwonicz”

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach od 7.00 do 14.00.Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Paweł Pernal

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój