Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu

na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 5 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

z a r z ą d z a m, co następuje :

 

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku.

 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (htt://www.bip.iwonicz-zdroj.pl.), na stronie internetowej Gminy Iwoncz-Zdrój (www.iwonicz-zdroj.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 29/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

 

 

działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 28, poz. 656)

 

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

 

 

 

 

 

I. Rodzaje zadań oraz wysokość przeznaczonych środków

Zadanie Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 42.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 42.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 36.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 40.000,00 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu w 2011 roku.

 

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu w 2011 roku wynosi – 160.000,00 zł.

 2. Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji.

 3. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 4. Dotacja może być przekazywana całościowo lub w transzach.

 5. Wysokość poszczególnych transz oraz terminy przekazywania środków określa zawarta umowa.

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

 1. dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

 2. oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

 3. wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo- budowlane.

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 roku.

 

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji regulują:

 1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),

 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

 3. uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 1. Dotacja może być przyznana beneficjentowi, który złożył w terminie prawidłowo opracowaną ofertę – wniosek.

 2. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.

 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

 5. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Iwonicz-Zdrój nie może przekroczyć 80% rzeczywistych kosztów.

 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.

 8. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

 9. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

 

V. Wydatki i koszty pokrywane z przyznanej kwoty dotacji

Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu działającemu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na :

 1. realizację programów szkolenia sportowego,

 2. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

 3. pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,

 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

 5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

 6. opłaty za przewóz zawodników na mecze i rozgrywki (turnieje, zawody),

 7. ubezpieczenia zawodników, opłaty regulaminowe oraz opłaty wpisowe na zawody,

 8. badania lekarskie zawodników,

 9. zakup środków czystości i opłat za pranie strojów oraz napojów chłodzących i wyżywienia zawodników,

 10. zapewnienie opieki medycznej zawodnikom na meczach i rozgrywkach,

 11. opłaty za sędziowanie meczy i rozgrywek sportowych,

 12. wynagrodzenie instruktorów i trenerów.

 13. zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

 3. zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

 4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,

 5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

 

 

VI. Oferta konkursowa

Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadania,

  1. wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

  2. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Do oferty należy również dołączyć:

 1. aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),

 2. aktualny statut,

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, w przypadku podmiotów działających krócej – za okres jej działalności.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 

 1. Otwarcie wniosków i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do dnia 18 maja 2011 r.

 2. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym biorąc pod uwagę następujące kryteria :

 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta,

 2. planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania (wymagany wkład własny 20%),

 3. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań,

 4. jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania, innowacyjność zadania.

 

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone po terminie,

 2. złożone niezgodnie z wzorem, lub złożone na nieodpowiednim formularzu,

 3. złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

 4. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Powyższe zasady mają zastosowanie również w przypadku, gdy do konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

 1. Oferty złożone w konkursie opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze zarządzenia.

 2. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu przedstawiana jest Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

 3. Decyzję o przyznaniu dotacji objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

VIII. Termin i warunki składania wniosków (ofert)

 

 1. Oferty (wnioski) z wymaganymi załącznikami należy składać: osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływy do urzędu) do dnia 4maja 2011 r. do godz. 15.00.

 2. Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. Druk można również otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

  IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 2. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (htt://www.bip.iwonicz-zdroj.pl.), na stronie internetowej Gminy Iwoncz-Zdrój (www.iwonicz-zdroj.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

 5. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Aneta Kuliga – tel. 13 43 502 12 wew. 117.

 6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

  X. Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie podmiotem.

 2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój jest zobowiązany do:

  a) poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania,

  b) składania sprawozdań z realizacji zadania,

  c) składania wraz ze sprawozdaniem oryginałów lub kserokopii dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia własnej dokumentacji z nią związanej.

 4. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal

Załączniki:
Wniosek o dotację
Rozliczenie dotacji