biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

Nadanie imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

UCHWAŁA Nr VI /31/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Lubatówce.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.
§ 1 ust. 4 załącznika Nr 2 i art. § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624,
z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce nadaje się z dniem
1 września 2011 roku imię „ORŁA BIAŁEGO”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AKT NADANIA IMIENIA

ZESPOŁOWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE

Na podstawie art. 18 ust. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z § 1 ust. 4 Ramowego Statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 i art. § 1 ust. 3 Ramowego Statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

z dniem 1 września 2011 roku

RADA MIEJSKA
W IWONICZU-ZDROJU

nadaje
ZESPOŁOWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W LUBATÓWCE

imię
„ORŁA BIAŁEGO”

Iwonicz-Zdrój, dnia 1 września 2011 roku