Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Iwoniczu

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Iwoniczu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) § 38 ust. 1 Statutu Sołectwa Iwonicz przyjętego uchwałą Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Iwoniczu powołuję Komisję Wyborczą w składzie :

1. Tomasz Paweł Szopa
2. Bartłomiej Kucza
3. Anna Frodyma

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.