Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA Nr VI /40/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju, w składzie :

Przewodniczący :
1. Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój

Członkowie :
2. Daniel Piwowar – Przedstawiciel Wojewody
3. Krzysztof Józefowicz
4. Bogusława Bogaczyk
5. Józef Sowiński
6. Kazimierz Twaróg
7. Stanisław Zając
8. Jan Kindelski
9. Stanisław Drozd
10. Jan Patla
11. Aneta Kuliga

§ 2
Pierwsze posiedzenie Rady, o której mowa w § 1 zwołuje się na dzień 28 marca 2011 r. na godz. 13 00 w budynku Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr IV/28/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz Uchwała Nr XLI/352/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 lipca 2010 r.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.