biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr VI/2011 z dnia 17 marca 2011r.

Protokół Nr VI/2011 z dnia 17 marca 2011r.

Protokół Nr VI/2011

Z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 17 marca 2011r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 14.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady VI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pan Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka,
– pracowników Urzędu: Panią Annę Malik Borowską, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawnego, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy,
– Radnych Powiatu: Pana Turka Józefa Wice Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Stanisława Kenara członka Zarządu Powiatu, Panią Dorotę Tomasiewicz-przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pana Marka Bliżyckiego Radnego Powiatu.
– Pana Adama Dołęgowskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Lubatówce, Panią Annę Patrylak Przewodniczącą Rady Rodziców w Lubatówce, Pana Bogusława Trygara Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Lubatówce,
– Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy: Panią Iwonę Wójcik-Druciak Kierownika GOPS, Panią Urszulę Penar Dyrektora ZGK, Pana Bartłomieja Bykowskiego Dyrektora GOK, Pana Łukasza Aszklara Kierownika GOSIR,
– Pana Kazimierza Jurczaka Sołtysa sołectwa Iwonicz.
– przybyłych gości i mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przestawił porządek obrad VI sesji:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr III, Nr IV, Nr V.
4. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady i Rady Miejskiej na 2011r.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
3) funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012,
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat,
5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
6) nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
7) uchylenia uchwały własnej,
8) powołania Rady Społecznej SPZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju,
9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
11) w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020
12) w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju .

6.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
7.Zamknięcie sesji.
Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:
– Na wniosek Pana Burmistrza wprowadzono następujące projekty uchwał:
1) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji spółki ”Uzdrowisko Iwonicz” SA,
2) zmian w uchwale budżetowej na 2011r. (dot. zmniejszenia i zwiększenia planu
wydatków budżetowych o kwotę 480 000 zł),
3) zmian w uchwale budżetowej na 2011r. (dot. zwiększenia planu dochodów
zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 950 700 zł),
4) zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wykreślono z porządku obrad projekty uchwał w sprawie :
1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój, projekt 2, w głosowaniu głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1.
2. uchylenie uchwały własnej, projekt 7) w głosowaniu głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1.
– Na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej wprowadzono w głosowaniu, głosujących 14, za 11, przeciw 2, wstrz. się 1 – projekt uchwały w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji złożył uzasadnienie do wniosku Komisji.
Przewodniczący Rady w związku z ww. wnioskami odczytał porządek obrad. Kolejność procedowania poszczególnych projektów uchwał poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania: głosujących 14, za 14), projekty uchwał od pkt 1) do 14) zostały wprowadzone pod obrady sesji.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr III, Nr IV, Nr V.
4. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady i Rady Miejskiej na 2011r.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
2) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
3) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
4) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji spółki ”Uzdrowisko Iwonicz” SA,
6) funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012,
7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat,
8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
9) zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój.
10) powołania Rady Społecznej SPZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju,
11) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
13) w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020
14) w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju .
15) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Całość porządku obrad została przyjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o uchwałach podjętych na ostatnich sesjach oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu. Ponadto poinformował o innych ważnych wydarzeniach, działaniach jakie miały miejsce ww okresie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z sesji Nr III, Nr IV, Nr V.
Przewodniczący Rady podał pod glosowanie przyjęcie protokołów z sesji :
1) Protokół Nr III z dnia 30 grudnia 2010r. – uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
2) Protokół nr IV z dnia 21 stycznia 2011r.- uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14,
3) Protokół nr V z dnia 18 lutego 2011r.- uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14,

Ad. 4 Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady i Rady Miejskiej na 2011r.
Plany pracy Komisji Rady Miejskiej i Plan Pracy Rady na 2011r. zostały przyjęte jednogłośnie, głosujących 14, za 14.

Ad. 5 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Adam Dołęgowski Dyrektor Zespołu Szkół w Lubatówce przedstawił uzasadnienie wniosku o nadanie imienia szkole z dniem 1 września 2011r. imienia „Orła Białego” dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.
Głos ww sprawie zabrał Radny Powiatu Marek Bliżycki, który przedstawił opinię prawną dot. nadania imienia poszczególnym Szkołom wchodzącym w skład Zespołu.

2) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w której proponuje się zwiększyć plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 119 340 zł zwiększonej subwencji ogólnej w części oświatowej w dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Pani Barbara Pernal Wiceprzewodnicząca Komisji BiF odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar pytał o wydatki w oświacie wprowadzane tą zmianą budżetu na jakie wydatki bieżące będą przeznaczone te środki. Pan Burmistrz poinformował, że środki zostaną przeznaczone na wydatki jednostek oświatowych, min. na wynagrodzenia dla nauczycieli. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

3) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Barbara Pernal Wiceprzewodnicząca Komisji BiF odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar pytał o zakres poprawy infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi. W związku z planowaną budową parkingu w miejscowości Lubatówka, której wartość to 80 000 zł niezbędne jest zabezpieczenie tych środków i wyodrębnienie w budżecie takiego zadania. Kwota 400 000 zł jest niezbędna do realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój”. Środki w kwocie 480 000 zł na realizację tych zadań budowa amfiteatru, budowa alei spacerowej, altan) proponuje się przesunąć z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 1 14607R „Turkówka” w miejscowości Lubatowa, gmina Iwonicz-Zdrój. Pan Turek sołtys sołectwa Lubatowa w sprawie zabezpieczenia środków na kanalizację nowych budynków w Lubatowej. Pan Burmistrz poinformował, że środki na kanalizację w Lubatowej są zabezpieczone, ponadto dokumentacja projektowa na nowe budynki w Iwoniczu-Zdroju w Lubatowej będzie wykonana. Pan Krukar i Pan Drozd Stanisław nawiązali w sprawie rozliczenia i zakończenia kanalizacji w danej miejscowości. Sprawy kanalizacji proponowano omówić w sprawach bieżących Gminy. Po czym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

4) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Barbara Pernal Wiceprzewodnicząca Komisji BiF odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji spółki ”Uzdrowisko Iwonicz” SA,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji na ww temat udział wzięli Pan Stanisław Krukar, Pan Kazimierz Szajna, Pani Tomasiewicz radna powiatu. Przedmiotem dyskusji była sprawa dotycząca możliwości finansowej gminy w inwestowanie obiektów uzdrowiska po przejęciu akcji oraz najważniejsza kwestia– by udało się zachować funkcje uzdrowiska wraz z zabytkową architekturą, gdyż istnieje obawa, że prywatyzacja Uzdrowiska Iwonicz SA poprzez publiczną sprzedaż i nabycie akcji przez podmiot zewnętrzny, nie związany z tradycją i historią uzdrowiska może spowodować, że na bazie istniejącego majątku nie będzie kontynuowana działalność lecznictwa uzdrowiskowego. Obawy te wynikają z dotychczasowych doświadczeń przeprowadzanych prywatyzacji nie tylko w Gminie Iwonicz-Zdrój np. sprzedaż obiektów:„ Mały Orzeł”, dawna warzelni soli, ”Belwederu”, ale też w całym kraju. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi i wyjaśnienia ww sprawie i nt. danych ekonomicznych i finansowych uzdrowiska, jakie podaje ministerstwo finansów na stronie internetowej.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy, po przerwie wznowił obrady.
6) funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Barbara Pernal Wiceprzewodnicząca Komisji BiF odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Krukar Stanisław, Pan Kazimierz Jurczak sołtys sołectwa Iwonicz, Pan Turek Józef sołtys sołectwa Lubatowa, Pan Drozd Stanisław wiceprzewodniczący Rady i sołtys sołectwa Lubatówka, Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy i Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza. W dyskusji omawiano temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego w kwocie 26,420 zł dla sołectwa oraz roli sołtysa i ograniczonej możliwości działania sołtysów rad sołeckich w świetle obowiązującego prawa. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 11, przeciw 1, wstrz. 2.

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Stanisław Krukar pytał, czy inny podmiot był zainteresowany wydzierżawieniem tej działki. Wyjaśniono, że jest jeden podmiot zainteresowany, który na tym terenie prowadzi działalność gospodarczą od kilkunastu lat. Po czym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśniono, że wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości następuje w związku ze zmianą prawa własności działki położonej w Iwoniczu-Zdroju, która nie jest własnością osoby fizycznej lecz stanowi użytkowanie wieczyste tej osoby. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 13.

9) zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej oraz Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.
Pan Józef Sowiński podziękował, za powołanie go na Redaktora Naczelnego czasopisma, za powołanie nowego składu rady redakcyjnej oraz Panu Kazimierzowi Szajnie za duży wkład pracy jako redaktora naczelnego.

10) powołania Rady Społecznej SPZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 15, za 14, wstrz. się 1. Na sesję przybył Pana Radny Jan Zając.

11) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej oraz Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały i odpowiedzi udzieliła Pani Iwona Wójcik-Druciak Dyrektor GOPS w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która określiła, że do zadań własnych Gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiary przemocy w rodzinie. Zespół integruje i koordynuje działania różnych podmiotów i specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie. Ustawa przyznała Radzie kompetencje do uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W dyskusji głos zabrał Pan Stanisław Krukar, Pan Stanisław Drozd, Pani Dorota Tomasiewicz. Po czym. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 15, za 15.
12) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Barbara Pernal Wiceprzewodnicząca Komisji BiF odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały oraz Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 15, za 15.

13) w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

14) w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji głos zabrał Pan Stanisław Krukar pytał w sprawie wprowadzanych zmian do Statutu GOPS. Wyjaśnień udzieliła Pani Iwona Wójcik-Druciak Dyrektor GOPS. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 15, za 15.

15) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał wniosek komisji i złożył uzasadnienie do wniosku Komisji z dnia 8 marca 2011r.o zwiększenie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – z 9 punktów do 20 punktów. Po zapoznaniu się z wnioskami podmiotów ubiegających się o zwiększenie limitu na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W dyskusji udział wzięli Pani Anna Wołtosz Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Dorota Tomasiewicz Radna Powiatu obydwie Panie opowiedziały się za obecną ilością punktów sprzedaży napojów alkoholowych, która jest wystarczająca na terenie Gminy. Ponadto w dyskusji udział wzięli Pani Dorota Świstak Radna Gminy, Pan Turek Józef Radny Powiatu, Pan Stanisław Krukar, Pan Łukasz Aszklar członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Jucha – reprezentujący Delikatesy Centrum w Lubatówce wnioskodawca ww. sprawie. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 15, za 8, przeciw 7.

8. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących omówiono sprawy:
Pan Józefowicz prosił o uprzątnięcie ogrodzenia przy Domu Zdrojowym, Pan Kuliga zgłosił potrzebę aktualizacji internetowej strony samorządowej, uporządkowania dojazdów do pól po remoncie obwodnicy w Iwoniczu, Pan Rajmund Boczar pytał o sposób zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków, o termin zabezpieczenia brzegów potoku Iwonka, postawienia pojemników na odpady komunalne, oraz o termin poprawy ogrodzenia Pana Jonarskiego, Pan Krukar pytał w sprawie terminu ogłoszenia przetargu na remont ul. Piwarskiego oraz terminu wykonania oświetlenia na ul. Ogrodowej. Pan Z-ca Burmistrza udzielił szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.
Pan Krukar pytał w sprawie rozkopanego terenu przy budynku Urzędu. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Pan Stanisław Zając poinformował o uporządkowanym chodniku w Lubatowej wnioskował
o uporządkowanie chodników i potoku w Iwoniczu-Zdroju przez ZGK.
Pan Drozd Stanisław podziękował radnym powiatu za działania podejmowane na rzecz Lubatówki oraz prosił o udrożnienie przepustów na drodze powiatowej w Lubatówce, ustawienie znaku drogowego Równe – Dukla, dokonanie sprawdzenia stanu technicznego dróg powiatowych, oraz spowodowanie wywozu plastiku.
Pan Kenar Stanisław poinformował o terminie przeglądu dróg powiatowych po zimie przez Zarząd Powiatu. Pan Turek Józef zgłosił sprawę szerzącego się chuligaństwa (włamań ) prosił o wzmożoną kontrolę Policji. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi ww sprawie.
Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismami skierowanymi do wiadomości Rady Miejskiej. Prosił Pana Burmistrza o zorganizowanie spotkania z prezesami klubów sportowych. Pan Burmistrz poinformował o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, która daje możliwość uzyskania warunków zabudowy, do czasu zmiany studium i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 18.40.

Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak