biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przyjęcie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020

Przyjęcie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020

UCHWAŁA Nr VI /43/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362. z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata
2011- 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 17 marca 2011 r.

GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2011 -2020.
WSTĘP
Podstawą opracowania Gminnego Systemu Opieki nad dzieckiem i Rodziną, jest art. 17 ust. 1 pkt. 13 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / tj. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm./.
Rodzina i dziecko są chronione zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i międzynarodowym. Regulacje prawne dotyczące rodziny i dziecka to m.in.:
-) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( art. 18 )
-) Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
-) Kodeks karny, cywilny, postępowania cywilnego, kodeks pracy
-) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ( art. 16 )
-) Europejska Karta Społeczna ( pkt. 16 )
-) Karta Praw Rodziny ( uchwalona przez Stolicę Apostolską )
-) Konwencja o Prawach Dziecka
-) Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci.
Zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodzina od 1 maja 2004 r. realizowane są przez samorządy gminne, na które nałożono obowiązek wykonywania zadań związanych z tworzeniem Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Tak więc samorządy gminne w pełni odpowiadają za funkcjonowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym również same finansują działania z tego zakresu.
W polityce społecznej kwestie dziecka traktujemy z dużą uwagą. Dzieje się tak, gdyż dzieci wymagają szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich rzecz powinna koncentrować się przede wszystkim na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka i różnych zagrożeń życiowych. Tymczasem, mimo wysiłków społeczeństwa, sytuacja dzieci i rodzin w naszym kraju daleka jest od stanu zadawalającego. Szansą na poprawę tego stanu rzeczy jest budowa lokalnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Dokonujące się w Polsce zmiany, oprócz pozytywnych skutków, powodują pogłębienie wielu negatywnych zjawisk, takich jak np. bezrobocie, spadek dochodów ludności zwłaszcza ludności małych aglomeracji, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucia osamotnienia, różnego rodzaju patologie. Wyżej wymienione zjawiska są przyczyną zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do systemu pomocy społecznej. Wiodącym problemem powodującym obniżenie poziomu życia rodzin jest bezrobocie. Trudności w znalezieniu pracy mają również ludzie z wykształceniem. Długotrwałe bezrobocie oznacza dla całej rodziny nie tylko obniżenie dochodów, ale pociąga za sobą cały szereg dalszych problemów: poczucie krzywdy, frustracji, izolacji społecznej, pogorszenie stanu zdrowia, a także wzrost zjawisk społecznie niepożądanych i zachowań patologicznych (alkoholizm, przemoc, narkomania i inne). Zjawiska te często prowadzą do rozpadu rodziny, a tym samym wzrostu liczby rodzin niepełnych, pogłębiają bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przyczyniają się do stosowania przemocy domowej. Rodziny te znajdują się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej, gdzie otrzymują możliwie jak najbardziej rozległe wsparcie. Faktyczne jednak liczba rodzin wymagających pomocy jest znacznie większa, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami nie kwalifikują się one do świadczeń z pomocy społecznej. Taka sytuacja powoduje, iż rodziny te pozostają poza systemem pomocy społecznej, szybko pogłębia się proces wykluczenia społecznego, a pojawiające się problemy nie są rozwiązywane, co wpływa na utrwalanie patologicznych zachowań i niewydolność opiekuńczo- wychowawczą. Negatywne zjawiska wynikające z trudności na rynku pracy, braku stabilizacji warunków życia i ich drastycznego pogarszania się, poświęcania mniejszej ilości czasu dla rodziny z powodu konieczności ciągłego poszukiwania źródeł zarobkowania powodują duże zagrożenia dla rodziny i są źródłem wielu kryzysów. W związku z tym pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów rodziny, na wsparcie dziecka w rodzinie, w środowisku. Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez:
1. wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinie;
2. wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych;
3. poprawę bezpieczeństwa socjalnego, poprawę jakości życia;
4. poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi;
5. zapewnienie równowagi i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury;
6. promowanie zdrowego stylu życia.
ZAŁOŻENIA I CELE
Celem Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest promocja wartości rodzinnych oraz wspieranie i umacnianie więzi w rodzinnych poprzez działania edukacyjne, prozdrowotne, profilaktyczne, rekreacyjne, sportowe oraz wspólna integrująca zabawa rodziców i dzieci.
Założenia:
1. pobudzenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy rozwiązywaniu problemów;
2. promowanie zdrowego modelu rodziny i kształtowanie odpowiedzialności za członków rodziny poprzez organizowanie spotkań i angażowanie lokalnych mediów w upowszechnianiu tego modelu;
3. prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnych metod i technik (np. techniki kontraktu);
4. organizowanie poradnictwa specjalistycznego, udostępnienie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego;
5. współpraca pracowników socjalnych ze szkołami- m.in pedagogami, psychologami, wychowawcami, policją, Gminną Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6. pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom.
ZADANIA:
• zamieszczenie w lokalnej gazecie i na portalu internetowym publikacji dotyczących rodziny;
• zorganizowanie spotkań poświęconych problematyce rodziny.
Realizatorzy:
1. Udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
a) poradnictwo rodzinne – udzielanie informacji;
b) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów;
c) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką społeczno-rodzinną;
d) pomoc w dofinansowaniu do kolonii i obozów;
e) pomoc finansowa przy zakupie odzieży, obuwia;
f) kwalifikacja i opłaty za posiłki w szkołach;
g) pozyskiwanie środków i realizacja programów unijnych (2011 r.- asystent rodzinny);
h) prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia, tworzenie i aktualizacja bazy danych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją, a także diagnoza i prognozy środowiska rodzinnego pod katem występowania czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży (szczególnie rodziny niepełne, wielodzietne oraz wychowujące dzieci niepełnosprawne).
2. Udział szkoły
a) organizowanie różnych form artystycznych skierowanych do społeczności lokalnych;
b) organizowanie imprez sportowych (włączenie rodziców do rozgrywek sportowych);
c) wywiadówki profilaktyczne organizowane przez wychowawców klas;
d) współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę;
e) promowanie wspólnego aktywnego spędzania czasu przez rodzinę;
f) organizowanie różnego rodzaju konkursów;
g) zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych np. kółek zainteresowań.
3. Udział Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
a) organizowanie rodzinnych pikników, festynów;
b) organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki m. in. z wykorzystaniem dostępnej na terenie gminy infrastruktury sportowej;
c) wystawy miejscowych twórców;
d) zespoły taneczne, zespoły ludowe;
e) organizowanie imprez okolicznościowych.
4. Udział ośrodków zdrowia
a) organizowanie bezpłatnych badan profilaktycznych, porad, konsultacji specjalistów;
b) edukacja w zakresie zdrowego stylu życia.
5. Udział Policji
a) organizowanie akcji w zakresie bezpieczeństwa;
b) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży- pogadanki;
c) realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych.
6. Udział parafii i kościołów
a) włączenie się grup, ruchów działających przy parafiach;
b) msze święte;
c) tworzenie przez ruchy katolickie noclegowni, jadłodajni i innych form pomocy.
7. Udział Urzędu Gminy
a) tworzenie świetlic o charakterze socjoterapeutycznym;
b) tworzenie punktów konsultacyjnych;
c) zapewnienie mieszkania dla ofiar przemocy;
PARTNERZY W REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
W celu osiągnięcia zamierzonych celów, w realizacji Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną będą włączone instytucje działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, takie jak:
1. Urząd Gminy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Placówki szkolne na terenie gminy, pedagodzy szkolni
5. Komisariat Policji
6. Przychodnie Zdrowia działające na terenie gminy
7. Gminny Ośrodek Kultury
8. Kościoły na terenie gminy.
9. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
PRZEWIDYWANE EFEKTY
1. Zwiększenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy.
2. Zmniejszenie obszaru zjawisk patologicznych, umożliwienie niesienia wieloaspektowej i wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym.
3. Umożliwienie osobom i rodziną przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
4. Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy materialnej.
5. Poprawa funkcjonowania rodziny.
6. Poprawa sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.
7. Poprawa stanu zdrowia populacji, a w szczególności poprzez rozwój sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia.
8. Poprawa bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży.

UWAGI KOŃCOWE
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a jego efekty zależeć będą od ścisłej współpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Opracowany system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zgodny jest z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.