biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA Nr VI /41/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z póź.zm), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1
1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Burmistrz występuje do:
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju,
– Komendy Rejonowej Policji w Krośnie ,
– Dyrektorów Szkół i Przedszkoli działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju ,
– Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubatowej,
– Sądu Rejonowego w Krośnie,
– wybranych organizacji pozarządowych
o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych przez Burmistrza Gminy z ww. podmiotami, a także podmiotami,
o których mowa w ust. 2.
2. Burmistrz może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazanych w ust.1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie następuje
w drodze zarządzenia Burmistrza.
4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych powodów nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Burmistrza z prośbą o odwołanie.
5. O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Burmistrza, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuję w drodze zarządzenia Burmistrza.
§ 2
1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek, których przedstawiciele wchodzą w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
diagnozowanie problemu przemocy rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz w zarządzeniu o powołaniu członków tegoż Zespołu.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej przewodniczącym Zespołu.
4. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeśli zajdzie taka konieczność.
6. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego Zespołu, który wyznaczy termin posiedzenia w ciągu 14 dni roboczych.
7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, do którego zadań w szczególności należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o miejscu i terminie posiedzeń, sporządzanie protokołu posiedzeń, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu.
§ 3
1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzy się grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
2. Skład grup roboczych ustala przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.
3. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.
4. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie
i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań.
5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
6. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami
i wyznacza termin jej posiedzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.