Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

UCHWAŁA Nr VI /45/ 2011
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 17 marca 2011

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473
z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W IWONICZU-ZDROJU
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1
Ustala się, że na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój może funkcjonować 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), w tym:
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 30, poza miejscem sprzedaży – 20.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Traci moc uchwała Nr XXXVII/339/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.