Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zarządzenie Nr 28/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Regulamin