Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wprowadzenie zmian w Statucie jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

Wprowadzenie zmian w Statucie jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA Nr VI /44/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju .

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
W Statucie jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 18 maja 2009 r. wprowadza się następuje zmiany:
1) w § 4 ust. 1 pkt. 19 kropkę zastępuje się średnikiem,
2) w § 4 ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:
„ 20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
3) w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 uchyla się,
4) w § 4 ust. 3 pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem,
5) w § 4 ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzemieniu:
„9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu – Zdroju

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.