biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 18/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – o kwotę 6 000 zł
w tym :

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 6 000 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej – o kwotę 1 000 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 1 000 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami – o kwotę 700 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) – o kwotę 300 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – o kwotę 5 000 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 5 000 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) – o kwotę 5 000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – o kwotę 186 100 zł
w tym :

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 186 100 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – o kwotę 500 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 500 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami – o kwotę 500 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – o kwotę 500 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 500 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) – o kwotę 500 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – o kwotę 10 600 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 10 600 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami – o kwotę 10 600 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – o kwotę 174 500 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 174 500 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) – o kwotę 174 500 zł

3. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.
Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone określa tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 6 000 zł
w tym :

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 6 000 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej – o kwotę 1 000 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 1 000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – o kwotę 5 000 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 5 000 zł

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 186 100 zł
w tym :

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 186 100 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – o kwotę 500 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 500 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – o kwotę 500 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 500 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – o kwotę 10 600 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 10 600 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – o kwotę 174 500 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 174 500 zł

6. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 4 natomiast zmiany planu wydatków na zadanie zlecone przedstawia tabela Nr 5 załączona do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.