biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 27/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – o kwotę 11 037 zł
w tym :

Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 11 037 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – o kwotę 11 037 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 11 037 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin) ustawami – o kwotę 1 200 zł w tym: wydatki
związane z realizacją ich zadań statutowych – o kwotę 11 037 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia. Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone określa tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 11 037 zł
w tym :

Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 11 037 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – o kwotę 11 037 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 11 037 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia, natomiast
zmiany planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 5 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki