biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażanie zgody na zamianę nieruchomości

Wyrażanie zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA Nr VI /38/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.15 ust.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U.
z 2010 roku Nr 102,poz. 651,z późn. zm)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę działki Nr 1329/63 o pow. 51 m2 położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do KW Nr KS1K/00063986/7
na działkę Nr 1312/2 o pow. 43 m2 położoną w Iwoniczu-Zdroju będącą w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

§ 2

Zakres zamiany działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Zamiana działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów art. 15 ust.1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIII/397/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 09 listopada 2010 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.