biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat

UCHWAŁA Nr VI /37/ 2011
RADY MIEJSKIEJ w IWONICZ-ZDROJU
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 13 ust.1
i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651)
RADA MIEJSKA w IWONICZU-ZDROJU
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5314/2 o powierzchni dzierżawy 30,0m2, położonej w Lubatowej, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej pod nr KS1K/00062210/0.
§ 2
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy części działki określonej w § 1.
§ 3
Ustala się, że czas trwania dzierżawy będzie oznaczony tj. od dnia 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2015 roku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.