biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”

UCHWAŁA Nr VI /42/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju
z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność
w Gminie Iwonicz – Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z późn. zm.) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547
z dnia 28 września 2007r. Komisji Europejskiej

R a d a M i e j s k a w Iwoniczu – Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się do realizacji w 2011 roku projekt systemowy „Czas na aktywność
w Gminie Iwonicz – Zdrój” o wartości 145 000,00 zł, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. Komisji Europejskiej.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.

§ 2

1. Gmina przeznacza na realizację projektu, o którym mowa w § 1 w 2011 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 15 225,00 zł.
2. Wkład własny, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryty ze środków ujętych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju na wypłatę zasiłków celowych w 2011 roku.
3. Kwota 129 775,00 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotami, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 będzie pokryta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w formie dotacji rozwojowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu – Zdroju

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.