Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZatwierdzenie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2010

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2010, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.