Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zgoda na nieodpłatne nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna

Zgoda na nieodpłatne nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna

UCHWAŁA Nr VI /35/ 2011
Rady Miejskiej Iwonicza-Zdroju
z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art.4 b ust.1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z póź.zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie akcji spółki Skarbu Państwa – „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.
z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000108826, od Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 4 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji, celem realizacji zadań własnych Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie ochrony zdrowia.
§ 2
Wykonanie uchwały oraz zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie nieodpłatnego nabycia akcji powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.