biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz – Zdrój

Zmiana uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz – Zdrój

UCHWAŁA Nr VI /39/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 17 marca 2011r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz – Zdrój.

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1, pkt. 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz–Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2
Powołuje się Radę Redakcyjną czasopisma w składzie :

Redaktor naczelny – Józef Sowiński
Z-ca redaktora naczelnego – Kazimierz Szajna
Sekretarz redakcji – Stanisław Zając

Członkowie : – Krzysztof Józefowicz
– Ewa Dobrowolska
– Agnieszka Gadzała
– Andrzej Turek
– Jan Nycz
– Marcin Rygiel”

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.