biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VI /34/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok
wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 950 700 zł
w tym : – o kwotę 950 700 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem – o kwotę 950 700 zł
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 950 700 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 950 700 zł
– podatek leśny – o kwotę 700 zł
– podatek od nieruchomości – o kwotę 950 000 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 950 700 zł
w tym : – o kwotę 950 700 zł
DDział 020 Leśnictwo – o kwotę 700 zł
Rozdz. 02095 Pozostała działalność – o kwotę 700 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 700 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 950 000 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 950 000 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 950 000 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki