biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 5 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (htt://www.bip.iwonicz-zdroj.pl.), na stronie internetowej Gminy Iwoncz-Zdrój (www.iwonicz-zdroj.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 29/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 28, poz. 656)

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

I. Rodzaje zadań oraz wysokość przeznaczonych środków
Zadanie Nr 1
„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 42.000,00 zł.

Zadanie Nr 2
„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 42.000,00 zł.

Zadanie Nr 3
„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 36.000,00 zł.

Zadanie Nr 4
„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2011 r. wynosi : 40.000,00 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu w 2011 roku.

1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu w 2011 roku wynosi – 160.000,00 zł.
2. Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji.
3. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
4. Dotacja może być przekazywana całościowo lub w transzach.
5. Wysokość poszczególnych transz oraz terminy przekazywania środków określa zawarta umowa.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
2) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,
3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo- budowlane.
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 roku.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji regulują:
a) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
c) uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
1. Dotacja może być przyznana beneficjentowi, który złożył w terminie prawidłowo opracowaną ofertę – wniosek.
2. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
5. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Iwonicz-Zdrój nie może przekroczyć 80% rzeczywistych kosztów.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.
8. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
9. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

V. Wydatki i koszty pokrywane z przyznanej kwoty dotacji
Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu działającemu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku.
Dotacja może być przeznaczona w szczególności na :
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
3) pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) opłaty za przewóz zawodników na mecze i rozgrywki (turnieje, zawody),
7) ubezpieczenia zawodników, opłaty regulaminowe oraz opłaty wpisowe na zawody,
8) badania lekarskie zawodników,
9) zakup środków czystości i opłat za pranie strojów oraz napojów chłodzących i wyżywienia zawodników,
10) zapewnienie opieki medycznej zawodnikom na meczach i rozgrywkach,
11) opłaty za sędziowanie meczy i rozgrywek sportowych,
12) wynagrodzenie instruktorów i trenerów,
13) zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,
5) wydatków na wykonanie prac budowlanych.

VI. Oferta konkursowa
Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.

Oferta powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania,
6) wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty należy również dołączyć:
1) aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
2) aktualny statut,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, w przypadku podmiotów działających krócej – za okres jej działalności.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Otwarcie wniosków i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do dnia 18 maja 2011 r.
2. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym biorąc pod uwagę następujące kryteria :
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania (wymagany wkład własny 20%),
3) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań,
4) jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania, innowacyjność zadania.

1. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone po terminie,
2) złożone niezgodnie z wzorem, lub złożone na nieodpowiednim formularzu,
3) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
4) błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w przypadku, gdy do konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

1. Oferty złożone w konkursie opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze zarządzenia.
2. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu przedstawiana jest Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.
3. Decyzję o przyznaniu dotacji objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

VIII. Termin i warunki składania wniosków (ofert)

1. Oferty (wnioski) z wymaganymi załącznikami należy składać: osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływy do urzędu) do dnia 4 maja 2011 r. do godz. 15.00.
2. Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. Druk można również otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

IX. Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
2. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (htt://www.bip.iwonicz-zdroj.pl.), na stronie internetowej Gminy Iwoncz-Zdrój (www.iwonicz-zdroj.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.
5. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Aneta Kuliga – tel. 13 43 502 12 wew. 117.
6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

X. Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie podmiotem.
2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój jest zobowiązany do:
a) poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania,
b) składania sprawozdań z realizacji zadania,
c) składania wraz ze sprawozdaniem oryginałów lub kserokopii dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia własnej dokumentacji z nią związanej.
1. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.