Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Ustalenie warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2011 roku.

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 i art. 67a , w związku z art. 5c pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1

1. Warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój, ustalają dyrektorzy poszczególnych
placówek, w drodze regulaminów.
2. Wysokość opłat za posiłki w stołówkach ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół
i przedszkoli w oparciu o kalkulację kosztów niezbędnych do ich przygotowania,
w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Iwonicz – Zdrój.

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówkach uprawnieni są:
1) uczniowie,
2) pracownicy poszczególnych placówek, pod warunkiem ponoszenia całkowitych
kosztów przygotowania posiłku.

§ 3

1. Korzystanie z posiłków w stołówkach jest odpłatne.
2. Do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania
stołówki.

§ 4

1. Możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie ucznia ( rodziców, opiekunów
prawnych) z opłat za posiłki w:
1) przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
2) szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Upoważniam dyrektorów przedszkoli i szkół, w których zorganizowano stołówki do
udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 1.
3. Zobowiązuję dyrektorów udzielających zwolnień, o których mowa w ust. 1, aby
każdorazowo dokonywali oceny sytuacji materialnej i losowej rodziny ucznia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, w których zorganizowano stołówki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.