biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 218 zł
w tym :

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – o kwotę 218 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie – o kwotę 218 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami – o kwotę 218 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.
Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone określa tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 3 106 zł
w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 200 zł
Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 1 200 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 1 200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 1 906 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – o kwotę 1 000 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 1 000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – o kwotę 906 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 906 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 3 324 zł
w tym :

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – o kwotę 218 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie – o kwotę 218 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 218 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 200 zł
Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 1 200 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 1 200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 1 906 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – o kwotę 1 000 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 1 000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – o kwotę 906 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 906 zł

5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 4 natomiast zmiany planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 5 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki