Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 6 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
1. Przyznaję dotację na ogólną kwotę 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku.
2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 r.

§ 3
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a klubem sportowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 39/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 12 maja 2011 r.

WYKAZ
podmiotów, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 r.

Zadanie Nr 1
„Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

Ludowy Klub Sportowy „IWONKA” w Iwoniczu – 42.000,00 zł.

Zadanie Nr 2
„Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”

Ludowy Klub Sportowy LUBATOWA w Lubatowej – 42.000,00 zł.

Zadanie Nr 3
„Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”

Ludowy Klub Sportowy LUBATÓWKA – 36.000,00 zł

Zadanie Nr 4
„Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w zakresie biathlonu”

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju – 40.000,00 zł

Ogółem : 160.000,00 zł