Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoBudowa masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej

Budowa masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej

Iwonicz-Zdrój 2011.05.26

ZR.6731.1.2011.ZRG

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

że na wniosek Pana Piotra Długosza zam. Haczów 92, Pełnomocnika Gminy Iwonicz-Zdrój reprezentującego Firmę STIMO Systemy Informacyjne z dniem 25 maja 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:

Budowie masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal