biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyKsięga procedur audytu wewnętrznego

Księga procedur audytu wewnętrznego

 

Zarządzenie Nr45/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 31 maja 2011r.
 
W sprawie Księgi procedur audytu wewnętrznego .
 
Na podstawie art. 274 ust. 3 oraz art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 
zarządza się , co następuje :
 
§ 1
Ustala się procedury prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój przyjęte w księdze procedur audytu wewnętrznego stanowiącej załącznik do zarządzenia .
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .