Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

 

UCHWAŁA Nr VII /49/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 kwietnia 2011r.
w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 6 ust.1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1
i art .23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2011 r., Nr 45 poz. 236 )
oraz art.16 ust.1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 z póź. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy o nazwie: Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, zwany dalej „Zakładem”, celem jego przekształcenia w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Iwonicz-Zdrój.
2. Spółka powstała z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego zwana dalej „Spółką” będzie działać pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Iwoniczu -Zdroju.
§ 2
1. Nowo utworzona Spółka powstała z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.
2. Spółka przejmuje składniki mienia Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Nowo utworzona Spółka przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu.
4. Pracownicy likwidowanego Zakładu stają się pracownikami Spółki na zasadzie
art. 231 Kodeksu pracy.
§ 3
1. Powierza się nowo powstałej Spółce: prowadzenie dotychczasowej działalności Zakładu, w tym szczególności wykonywanie zadań w zakresie:
a) utrzymania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
b) utrzymania gminnej zieleni i zadrzewiania,
c) wywozu odpadów komunalnych.
d) utrzymania i remontów dróg.
2. Spółka może prowadzić nadto inną działalność na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
§ 4
1. Na pokrycie kapitału spółki z ograniczona odpowiedzialnością Gmina Iwonicz-Zdrój może wnieść wkłady pieniężne i niepieniężne.
2. Tytułem wkładu niepieniężnego Gmina Iwonicz-Zdrój wniesie składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju pozostałe po jego likwidacji.
§ 5
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój wykona wszelkie czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w Spółkę oraz
z utworzeniem Spółki, a w szczególności :
  1. szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do Spółki,
  2. określi wysokość kapitału zakładowego Spółki,
  3. opracuje akt założycielski Spółki,
  4. powoła członków Rady Nadzorczej.
§ 6
1. Likwidacja Zakładu i utworzenie Spółki winno nastąpić w terminie do 31.12. 2011 r.
2. Ostatecznym dniem likwidacji samorządowego zakładu budżetowego i utworzenia Spółki jest dzień wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.