biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie imienia „ORŁA BIAŁEGO” Szkole Podstawowej

Nadanie imienia „ORŁA BIAŁEGO” Szkole Podstawowej

 

UCHWAŁA Nr VII / 55/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011r.


w sprawie nadania imienia „ORŁA BIAŁEGO” Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Lubatówce wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Lubatówce

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 i § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 

 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Szkole Podstawowej w Lubatówce wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce nadaje się z dniem 1 września 2011r. imię „ORŁA BIAŁEGO”.

2. Akt nadania imienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Gimnazjum w Lubatówce wchodzącemu w skład Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Lubatówce nadaje się z dniem 1 września 2011r.
imię „ORŁA BIAŁEGO”.

2. Akt nadania imienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia
17 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Lubatówce.

 

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/55/2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011r.

 

AKT NADANIA IMIENIA

GIMNAZJUM W LUBATÓWCE WCHODZACEMU W SKŁAD ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z § 1 ust. 3 Ramowego Statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

z dniem 1 września 2011 roku

 

RADA MIEJSKA W IWONICZU-ZDROJU

 

nadaje imię

 

ORŁA BIAŁEGO”

 

GIMNAZJUM W LUBATÓWCE WCHODZACEMU W SKŁAD ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwonicz-Zdrój, dnia 1 września 2011 roku

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/55/2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011r.

 

 

AKT NADANIA IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBATÓWCE WCHODZACEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z § 1 ust. 4 Ramowego Statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

z dniem 1 września 2011 roku

 

RADA MIEJSKA W IWONICZU-ZDROJU

 

nadaje imię

 

ORŁA BIAŁEGO”

 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBATÓWCE WCHODZACEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwonicz-Zdrój, dnia 1 września 2011 roku