biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację
zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku.
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), oraz § 6 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadnia własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 
 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
 
§ 1
Powołuję Komisję Konkursową celem opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku w składzie :
 
 
 1. Aneta Kuliga – Przewodniczący Komisji
 2. Anna Malik-Borowska – Członek Komisji
 3. Bartłomiej Kucza – Członek Komisji
 4. Łukasz Aszklar – Członek Komisji
 
§ 2
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 34/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 4 maja 2011 r.
 
 
 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
 
 
 
§ 1
 1. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania wniosków (ofert) na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku, złożonych w otwartym konkursie ofert.
 2. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze zarządzenia.
 3. Komisja Konkursowa złożona jest z pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój oraz pracownika jednostki organizacyjnej Gminy Iwonicz-Zdrój, a jej skład liczebny wynosi cztery osoby.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba, która pozostaje z uczestnikiem postępowania konkursowego w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 5. Każdy członek Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem działalności Komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o nie pozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotami przystępującymi do otwartego konkursu ofert.
 
§ 2
 1. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania.
 2. Dla ważności obrad Komisji konieczna jest obecność co najmniej trzech członków Komisji.
 3. Prace Komisji Konkursowej organizuje i prowadzi jej posiedzenia Przewodniczący Komisji lub wskazana przez niego osoba.
 
§ 3
 1. Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski (oferty) w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
 2. Przy wyborze rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.
 
§ 4
 
 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy :
 1. opiniowanie złożonych wniosków (ofert),
 2. dokonanie wyboru najlepszych wniosków (ofert) ze wskazaniem propozycji wysokości dotacji oraz przedstawienie wybranych do dofinansowania zadań wraz z wysokością proponowanej kwoty do akceptacji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
 1. Komisja dokonuje wyboru oferty na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Pozytywnie zostają zaopiniowane wnioski, które spełniają wszystkie kryteria zawarte w ofercie.
§ 5
 1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza czy oferty spełniają wymogi formalne (tj. poprawności wypełnienia i kompletności załączników) określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie.
 2. Po dokonaniu oceny formalnej Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert, biorąc pod uwagę następujące kryteria :
 1. możliwości realizacji zadania przez oferenta,
 2. planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,
 3. doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań,
 4. jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania, innowacyjność zadania,
 5. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 
 1. Jeżeli wniosek (oferta) zawiera braki, komisja wzywa oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym przez siebie terminie. Oferty nie uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie podlegają odrzuceniu.
 
§ 6
Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi opinię, wyrażoną wobec wszystkich ofert i przedstawia wraz z propozycją wysokości przyznanej dotacji.
 
 
§ 7
 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności :
a) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu ofert,
b) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
c) liczbę zgłoszonych ofert,
d) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym przez zamawiającego,
e) opinia Komisji, o której mowa w § 6,
f) podpisy członków komisji.
 1. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji.
 2. Protokół podlega przedłożeniu Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, który na jego podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
 
§ 8
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze odrębnego zarządzenia, niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji opiniującej wnioski.
 
§ 9
Decyzje Burmistrza są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 
 
§ 10
O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od zakończenia procedury konkursowej.
 
§ 11
Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
 
§ 12
Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.