Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 31.05. 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Modernizacja instalacji grzewczych w budynkach szkół
w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce”.

 

 

1. Pan Robert Niemczyk – Przewodniczący

2. Pan Jacek Rygiel – Sekretarz

3. Pan Tomasz Rzeszut – Członek

§ 2

Do zadań komisji przetargowej należy:

1) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,

2) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,

4) sporządzenie protokołu postępowania.

§3

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44/2011

z dnia 31.05.2011 r.

 

 

Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Modernizacja instalacji grzewczych w budynkach szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce”.

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Ustala się Regulamin pracy komisji przetargowej min. do oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji grzewczych
w budynkach szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce”.

 

 

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,

 2. komisji – należy przez to rozumieć komisję przetargową do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym,

 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.),

 4. zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Iwonicz – Zdrój.

 

II ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

§ 3

 1. Komisja może wykonywać czynności związane z przeprowadzeniem zamówienia przy obecności większości jej składu ale nie mniej niż 3 osób, w tym przewodniczącego.

 2. W razie nieobecności na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik zamawiającego funkcję sekretarza powierza jednemu z członków komisji.

 3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga specjalnych wiadomości, kierownik zamawiającego,
  z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji, może powołać biegłych.

 

§ 4

 1. Przewodniczący komisji wyłącza z prac komisji członka komisji, jeżeli:

 1. ubiega się o udzielenie zamówienia,

 2. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

 3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udziale zamówienia,

 4. pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

 5. został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 1. Członkowie komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 2. O wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji informuje kierownika zamawiającego.

 3. Wobec przewodniczącego komisji wyłączeń dokonuje kierownik zamawiającego.

 4. W miejsce wyłączonego członka komisji kierownik zamawiającego może powołać nowego.

 

§ 5

Zadania poszczególnych członków komisji:

 1. Do zadań przewodniczącego komisji należy prowadzenie postępowania zgodnie
  z ustawą a w szczególności:

 1. odbieranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w §4 ust.2,

 2. wyłączanie członków komisji podlegających wyłączeniu,

 3. informowanie o wyłączeniach kierownika zamawiającego,

 4. wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,

 5. prowadzenie posiedzeń komisji,

 6. podział prac między członków komisji,

 7. nadzorowanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji,

 8. informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji,

 9. wnioskowanie do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego.

 1. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności prowadzenie całej dokumentacji
  z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z aktami prawa.

 

III TRYB PRACY KOMISJI

 

§ 6

Komisja w szczególności:

 1. dokonuje otwarcia ofert,

 2. bada czy wykonawca biorący udział w postępowaniu nie podlega wykluczeniu,

 3. bada oferty wykonawców niewykluczonych,

 4. ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu,

 5. dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przedkłada ją kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia lub występuje z wnioskiem do kierownika zamawiającego
  o unieważnienia postępowania, jeżeli zaistniały okoliczności przewidziane w ustawie,

 6. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

 7. przyjmuje i analizuje wniesione odwołania, przygotowuje projekty odpowiedzi oraz przedkłada je kierownikowi zamawiającego do akceptacji.

 

§ 7

 1. Oferty składane są przez wykonawców w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 2. Złożona w Biurze Obsługi Mieszkańca oferta zostanie opieczętowana pieczątką wpływu z datą i godziną złożenia i bez otwierania zostanie przekazana sekretarzowi komisji.

 3. Publiczne otwarcie ofert odbywa się w miejscu, dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu
  w kolejności ich złożenia.

 

§ 8

Komisja ze swoich czynności sporządza protokół zgodnie z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi.

 

§ 9

Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.