Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 12 maja 2011 r.
 
 
 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 6 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 
 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
 
§ 1
  1. Przyznaję dotację na ogólną kwotę 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku.
  2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 r.
 
§ 3
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a klubem sportowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 39/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 12 maja 2011 r.
 
 
 
 
 
WYKAZ
podmiotów, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 r.
 
 
 
 
 
Zadanie Nr 1
Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”
 
  • Ludowy Klub Sportowy „IWONKA” w Iwoniczu – 42.000,00 zł.
 
 
Zadanie Nr 2
Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”
 
  • Ludowy Klub Sportowy LUBATOWA w Lubatowej – 42.000,00 zł.
 
 
Zadanie Nr 3
Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”
 
  • Ludowy Klub Sportowy LUBATÓWKA – 36.000,00 zł
 
 
Zadanie Nr 4
Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w zakresie biathlonu”
 
  • Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju – 40.000,00 zł
 
 
 
 
 
Ogółem : 160.000,00 zł