biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUsalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

Usalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

 
Zarządzenie Nr 38/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 09.05.2011 r.
 
 
W sprawie ustalenia zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez.
 
Na podstawie art. 30 ust. z pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustalam cennik wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych
I urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, wynajmowanych w celach organizowania imprez:
 
 1. w Domu Ludowym w Iwoniczu, stanowiący załącznik Nr 1,
 2. w Domu Ludowym w Lubatowej, stanowiący załącznik nr 2,
 3. w Domu Ludowym w Lubatówce, stanowiący załącznik Nr 3,
 4. w Remizie OSP w Lubatowej, stanowiący załącznik Nr 4,
 
§ 2
 1. Zasady i warunki najmu, o których mowa w § 1 określa wzór umowy o wynajem sali, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wzór protokołu zniszczeń stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Z obowiązku płatności za wynajem, o którym mowa w § 1, zwalnia się :
 
 1. jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój
 2. podmioty i organizacje działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
  1. Koła Gospodyń Wiejskich
  2. OSP
  3. Kluby Sportowe
  4. Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.
  5. Zespoły ludowe
  6. Organizacje zrzeszające mieszkańców Gminy działające przy parafiach
 
§ 4
Zwolnieniu z odpłatności za wynajem podlegają inne podmioty, niż określone
w § 3 pod warunkiem, że celem imprezy jest zbiórka pieniędzy, z których dochód będzie przeznaczony na placówki oświatowe dla, których organem prowadzącym jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
 
 
§ 5
 
Zwolnienia, o których mowa w § 3 i 4 nie obejmują kosztów korzystania z mediów
(energia elektryczna, gaz, woda), które w każdym przypadku obciążają Najemcę.
Szacunkową wysokość kosztów, określają załączniki Nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 6
 
Traci moc Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 15 lipca 2010 r.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki