Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchylenie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Uchylenie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

 

UCHWAŁA Nr VII /54/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011 r.


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 67 a ust. 3,w związku z art. 5 c pkt. 3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 265, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się uchwałę Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia
31 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.