biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

 

Uchwała Nr VII /48/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011r.

 

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 1
i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ), w związku z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. nr 148, poz. 991)

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1

Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój
w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej
w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

 

§ 2

1. Za świadczenia w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w § 1, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłatę w wysokości 2,00 złotych ( dwóch złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, w szczególności nauki tańca, zajęć umuzykalniających, języka obcego, gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń logopedycznych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkola podmioty zewnętrzne.

3. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala jego dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest z góry do dyrektora przedszkola,
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, opłatę wnosi się w najbliższy dzień powszedni.

5. Środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowią dochód budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój.

6. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz odpłatności,
o której mowa w ust. 1, określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, która w szczególności określi okres, na który będzie zawierana oraz wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 3

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 podlega zwrotowi, proporcjonalnie za każdą godzinę tej nieobecności.

2. Dyrektor przedszkola dokonuje zwrotu przedmiotowej opłaty na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym przypadły dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub nalicza należną kwotę na poczet należności za następny miesiąc.

 

 

 

§ 4

1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata, o której mowa § 2 ust. 1, za drugie dziecko ulega obniżeniu o 25%.

2. Przedmiotowej opłaty nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

3. Opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 nie pobiera się w przypadku korzystania z usług przedszkola przez dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym.

4. Opłata za korzystanie ze świadczeń w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, przez dzieci
z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, udzielanych na podstawie odrębnych przepisów, ulega obniżeniu o 30%.

5. Zniżek, o których mowa w niniejszym paragrafie udziela dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

 

§ 5

1. W przedszkolu, w którym zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy, następuje przerwa wakacyjna, opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, w okresie tej przerwy, nie pobiera się.

2. W przypadku, gdy przedszkole nie może świadczyć usług z przyczyn losowych, opłatę,
o której mowa w § 2 ust. 1 pomniejsza się za każdą godzinę zamknięcia przedszkola.

 

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXII/295/05 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 2 września 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych.

 

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój oraz dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój .

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 roku.