Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 9 maja 2011 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

z a r z ą d z a m, co następuje :

 

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – o kwotę 110 000 zł

w tym :

 

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 110 000 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 110 000 zł

w tym: dochody bieżące – o kwotę 110 000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) promesa MSWiA – o kwotę 110 000 zł

 

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia..

 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 110 000 zł

w tym :

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 110 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 110 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 110 000 zł

 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 220 000 zł

w tym :

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 220 000 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 220 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 220 000 zł

 

Klasyfikacja powyższa obejmuje przedsięwzięcie: „Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1,1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5 Iwonicz-Zdrój” kwota 220 000 zł

 

5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia, natomiast

zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki