Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 25 maja 2011 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

z a r z ą d z a m, co następuje :

 

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

 

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 50 000 zł

w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 50 000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – o kwotę 50 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 50 000 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – o kwotę 50 000 zł

w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 50 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 20 706 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 20 706 zł

 

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 5 398 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 5 398 zł

 

Rozdział 80110 Gimnazja – o kwotę 9 139 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 9 139 zł

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 14 757 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 14 757 zł

 

 

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia, natomiast

zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki