biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
 
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 37 730 zł
w tym :
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 14 530 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność – o kwotę 14 530 zł
W tym dochody bieżące – o kwotę 14 530 zł
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – o kwotę 14 530 zł
 
Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 23 200 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – o kwotę 23 200 zł
W tym dochody bieżące – o kwotę 23 200 zł
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – o kwotę 23 200 zł
 
2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia, natomiast zmiany w planie dochodów na zadania zlecone określa tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 37 730 zł w tym :
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 14 530 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność – o kwotę 14 530 zł
W tym wydatki bieżące – o kwotę 14 530 zł
 
Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 23 200 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – o kwotę 23 200 zł
W tym wydatki bieżące – o kwotę 23 200 zł
 
4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 4 załączona do niniejszego zarządzenia, zmiany wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 5 załączona do niniejszego zarządzenia
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki