Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWrowadzenieinstrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

Wrowadzenieinstrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

 

Zarządzenie Nr 37

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój


z dnia 09 maja 2011 roku


w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

 

Na podstawie art. 53 ust.1 i art. 68 i 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zmianami / oraz na podstawie art. 4 ust.5ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości/Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z póżn. zm./ oraz na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z póżn. zm./

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam do użytku Instrukcję poboru podatków przez inkasentów w Gminie Iwonicz-Zdrój – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia

 

§2

 

Zobowiązuję inkasentów do przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień

 

§3

 

Nadzór na d wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.