Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej

Zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej

 

UCHWAŁA Nr VII / 47 / 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
 
§ 1
 1. Zatwierdza Regulamin działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjęty Uchwałą Nr I/1/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr I/1/2011
Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 28 marca 2011 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
 
 
Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

 

Rada Społeczna
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
 
u c h w a l a, co następuje :
 
§ 1
Uchwala Regulamin swojej działalności, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr I/1/07 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju celem zatwierdzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr I/1/2011
Rady Społecznej SPZOZ – GPL w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 28 marca 2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
W IWONICZU-ZDROJU
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz organem doradczym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 
§ 2
Rada Społeczna działa na podstawie :
 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
 2. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 3. niniejszego Regulaminu.
 
§ 3
Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II
Skład Rady Społecznej
 
§ 4
 1. W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym :
a) jako Przewodniczący – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój,
b) jako członkowie :
– przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
– przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w liczbie 9 osób.
 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 2. Kadencja Rady Społecznej rozpoczyna się z chwilą powołania, a kończy z upływem powołania przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Rady Społecznej następnej kadencji. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju powołuje Radę Społeczną w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych.
 3. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej, następujące w trakcie jej kadencji, dokonywane są przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpić może Przewodniczący Rady Społecznej, członek Rady Społecznej lub co najmniej 5 radnych Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Wojewoda w odniesieniu do swojego przedstawiciela.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
Zadania Rady Społecznej
 
§ 5
Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności :
 1. uchwalanie Statutu i zmian w Statucie SPZOZ – GPL;
 2. przedstawianie Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wniosków i opinii w sprawach:
 1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 2. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 3. związanych przekształceniem lub likwidacją Przychodni, jej przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 4. przyznawania Dyrektorowi nagród,
 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Przychodnią z Dyrektorem,
 1. przedstawianie Dyrektorowi Przychodni wniosków i opinii w sprawach :
 1. planu finansowego i inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku,
 1. uchwalanie regulaminu swojej działalności, zmian w nim oraz przedkładanie ich do
zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju;
 1. zatwierdzanie regulaminu porządkowego SPZOZ – GPL;
 
 
 1. dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 2. przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, w której imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania;
 3. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie SPZOZ – GPL.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania postanowień
 
§ 6
 1. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 3. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje się pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, w ważnych sytuacjach w terminie nie krótszym niż 3 dni lub w sprawach nie cierpiących zwłoki telefonicznie.
 5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Społecznej należy podać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
 6. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący lub upoważniony członek Rady.
 7. Na posiedzeniu Rady mogą być omawiane sprawy pilne, nie objęte porządkiem obrad za zgodą członków Rady.
 
§ 7
 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor SPZOZ-GPL.
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Społecznej.
 
§ 8
 1. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie :
 1. uchwał,
 2. wniosków,
 3. opinii.
 1. Do ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu Rady (quorum).
 2. Uchwały i inne postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się w sposób jawny.
 4. Głosowanie tajne może odbywać się na wniosek członka Rady, po uzyskaniu akceptacji Rady.
 
§ 9
 1. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego obrad i protokolanta.
Protokół powinien zawierać :
 1. datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
 2. listę osób obecnych na posiedzeniu,
 3. porządek obrad,
 4. streszczenie przebiegu obrad,
 5. wyniki głosowania oraz teksty podjętych uchwał.
 
 1. Członkom Rady przysługuje oprawo przeglądania księgi protokołów.
 
 
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
 
§ 10
Rada Społeczna korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
 
§ 11
Spory pomiędzy Radą a Dyrektorem SPZOZ – GPL rozstrzyga Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju, a rozstrzygnięcia te są ostateczne.